Upadłość konsumencka

Dnia 24 marca 2020 r. weszła w życie nowa upadłość konsumencka, która wprowadziła szereg zmian, a najważniejsze z nich to:

Łatwiejsze ogłoszenie upadłości

Należy spełnić dwa warunki:

  • posiadać długi
  • na dzień składania wniosku nie prowadzić działalności gospodarczej

Oznacza to, że według nowych przepisów również osoby, które wpadły w problemy finansowe umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa mogą ogłosić upadłość konsumencką, co według starych przepisów było jedną z głównych przyczyn oddalenia wniosków.

Upadłość konsumencka również dla byłych przedsiębiorców i prezesów spółki z o.o.

Przedsiębiorca tj. osoba prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzi lub prowadziła działalność, z której pozostały długi, może obecnie ogłosić upadłość konsumencką już następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z CEIDG, niezależnie od tego, czy  złożył w terminie wniosek o upadłość swojej firmy. Z podobnych względów, znacznie łatwiej jest teraz ogłosić upadłość konsumencką prezesom spółek z o.o., którzy w terminie nie złożyli wniosku o upadłość zarządzanej przez siebie spółki.

Usprawnienie postępowania-tryb uproszczony

Obecnie możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej w trybie uproszczonym, wtedy gdy dłużnik nie ma majątku albo jego majątek nadaje się do szybkiej likwidacji. W trybie uproszczonym nie ma sędziego komisarza, a znaczna część czynności została przekazana syndykowi, który sam likwiduje majątek upadłego i przygotowuje projekt planu spłaty wierzycieli

Dwa warianty planów spłat wierzycieli

3-letni plan spłaty wierzycieli

 Jeżeli sąd uzna, że dłużnik wpadł w niewypłacalność w sposób niezawiniony (np. utrata pracy, ciężka choroba, spadek dochodów z działalności gospodarczej wskutek koronawirusa), to ustali plan spłaty wierzycieli na okres od roku do trzech lat.

7-letni plan spłaty wierzycieli

Jeżeli sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojej  niewypłacalności umyślnie lub wskutek  rażącego niedbalstwa, to  ustali dłuższy okres planu spłaty wierzycieli, tj. na okres od trzech do siedmiu lat.

Umorzenie długów

Jeżeli dłużnik zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, będzie można całkowicie umorzyć długi bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Wówczas sąd umorzy wszystkie długi od razu.

Kiedy sąd nie umorzy Twoich długów?

Po ogłoszeniu upadłości sąd będzie badał, w jaki sposób dłużnik popadł w stan niewypłacalności. Jeżeli sąd uzna, że było to działanie celowe tj. np.:

  • zaciągane były kredyty z zamiarem, że nie zostaną spłacone,
  • celowo trwoniony był majątek,
  • celowo nie regulowane były długi
  • to wyda decyzję o odmowie oddłużenia (odmówi ustalenia planu spłaty albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty).

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Nowym sposobem zakończenia postępowania upadłościowego jest warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty na okres pięciu lat. Sąd wyda takie postanowienie, jeśli uzna że niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji dłużnika nie ma charakteru trwałego.

Obecnie wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym bezpośrednio syndykowi, a nie sądowi, jak dotychczas. Jest to ogromnie ważna zmiana, która na pewno przełoży się na przyspieszenie postępowania.

Upadłość Konsumencka 2020 – Sprawdź Jak Możemy Ci Pomóc