Oferta usług prawnych

Spółka oferuje usługi prawne osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, jak również doraźną pomoc w rozwiązaniu pojedynczych spraw. Udzielamy konsultacji prawnych, przygotowujemy umowy i pisma oraz zapewniamy profesjonalną reprezentację klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji oraz innymi instytucjami.

Nasza oferta obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

PRAWA  CYWILNEGO 

 • dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
 • sprawy odszkodowawcze
 • ochrona dóbr osobistych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sprawy dotyczące prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • roszczenia z tytułu rękojmi za wady
 • sprawy spadkowe

WINDYKACJA ROZSZCZEŃ :

 • pomoc wierzycielom w skutecznej egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • wnioski i pisma do organów egzekucyjnych
 • sprawy o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (skargi pauliańskie)
 • obrona dłużników przed działaniami windykacyjnymi
 • skargi na czynność komornika
 • powództwa przeciwegzekucyjne

PRAWO GOSPODARCZE

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców (osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego)
 • pomoc w zakładaniu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
 • *prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 •  pomoc dłużnikom w razie niewypłacalności
 • postępowania upadłościowe wobec przedsiębiorców oraz wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka)
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków restrukturyzacyjnych
 • reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 •  pomoc prawna dla zamawiających i wykonawców
 •  przygotowywanie i weryfikacja dokumentów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych
 • pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 •  przygotowywanie odwołań od czynności lub zaniechań zamawiającego oraz skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
 • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami

PRAWO PRACY 

 •  przygotowywanie i weryfikacja dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę)
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu mobbingu