Spółka oferuje usługi prawne osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, jak również doraźną pomoc w rozwiązaniu pojedynczych spraw. Udzielamy konsultacji prawnych, przygotowujemy umowy i pisma oraz zapewniamy profesjonalną reprezentację klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji oraz innymi instytucjami.

Nasza oferta obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

*prawa cywilnego

– dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

– sprawy odszkodowawcze

– ochrona dóbr osobistych

– sporządzanie i opiniowanie umów

– sprawy dotyczące prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych

– sprawy o naruszenie posiadania

– roszczenia z tytułu rękojmi za wady

– sprawy spadkowe

*windykacji należności

– pomoc wierzycielom w skutecznej egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

– wnioski i pisma do organów egzekucyjnych

– sprawy o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (skargi pauliańskie)

– obrona dłużników przed działaniami windykacyjnymi

– skargi na czynność komornika

– powództwa przeciwegzekucyjne

*prawa gospodarczego

– bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców (osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego)

– pomoc w zakładaniu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej

*prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

– pomoc dłużnikom w razie niewypłacalności

– postępowania upadłościowe wobec przedsiębiorców oraz wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka)

– sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków restrukturyzacyjnych

– reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

*prawa zamówień publicznych

– pomoc prawna dla zamawiających i wykonawców

– przygotowywanie i weryfikacja dokumentów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych

– pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

– przygotowywanie odwołań od czynności lub zaniechań zamawiającego oraz skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

– reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami

*prawa pracy

– przygotowywanie i weryfikacja dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę)

– sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

– sprawy o świadczenia wynikające ze stosunku pracy

– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

– sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu mobbingu